Målsättning med vattenvårdsarbetet

Målet med åtgärderna är att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Emån, t.ex. ursprungliga fiskarteroch fiskpopulationer, bottenfauna och växter. Mycket av detta innebär att så långt det är möjligt  återställa fysiskt påverkade miljöer. Sveriges riksdag harantagit nationella miljömål varav ett av delmålen är "Levande sjöar och vattendrag". Målformuleringen innebär att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och derasvariationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska ochvattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningarför friluftsliv värnas. EU:s Ramdirektiv för vatten syftar också tillatt sjöar och vattendrag skall uppnå en God ekologisk status.

År 2000 upprättades en fiskevårdsplan för hela Emåns avrinningsområde inom ramen för dåvarande Emåprojektet.Sammantaget finns 815 åtgärdsförslag, varav 751 berör vattendrag ochövriga 64 berör sjöar. Styrkan med att greppa hela avrinningsområdet äratt vi kan planera och utföra åtgärder där det ger störst nytta, på såsätt blir också åtgärderna kostnadseffektiva. Vattenvård kräver enhelhetssyn. Detta nya synsätt innebär att nya samarbetsformer måsteskapas som överskrider de administrativa gränserna. Fiskevårdsplanen har sedan legat till grund för ett stort antal projekteringar av åtgärder i vattendrag och vid vandringshinder - till största delen finansierat med statliga medel inom ramen för fiskevårdsbidrag, särskilt värdefulla vatten (nationellt och regionalt) samt biologisk återställning i kalkade vatten.

De övergripande prioriteringarna i Emåns avrinningsområde är

Havsöring och lax:

Åtgärda vandringshinder så att arterna på sikt kan återbesätta sinaursprungliga utbredningsområden men även vandra ut i Östersjön som smolt och utlekt fisk. Restaurera lek- och uppväxtplatser för att optimera produktion.Arbetet skall ske med början från havet och uppströms

Mal:

Trygga artens fortlevnad genom miljöövervakning, biotopskydd, biotopvård och flyttning uppströms vandringshinder.

Ål:

Underlätta uppvandring av ålyngel genom att konstruera ålyngelledare vid definitiva vandringshinder. Tillgodose utvandring av vuxen ål förbi kraftverk.

Strömlevande öring:

Utöka artens livsutrymme genom att åtgärdavandringshinder, utföra biotopvård, bevara och förbättra ekologiskt funktionella kantzoner och införaminimimått där fiske bedrivs.

Flodkräfta:

Säkra artens överlevnad i avrinningsområdet genom ett ökat skydd av befintliga bestånd och återetablering i lämpliga vatten. I dagsläget får man dock betrakta flodkräftan på gränsen till utrotad inom avrinningsområdet.

Hotade fiskarter:

Exempelvis asp och nissöga. Här finns för lite kunskap för att kunnage specifika åtgärdsförslag. Därför är vikten av att kartläggaförekomsten av arterna i Emån stor. Men åtgärder för att skydda mal ochöring påverkar nissögat positivt eftersom hotbilderna i princip äridentiska och habitatkraven likartade (Fiskeriverket 1998).

De åtgärdstyper som prioriteras är

Biotopvård:

Att återställa eller förbättra rensade och omgrävda vattendrag (avstor betydelse för hela ekosystemet och därmed fiskproduktionen).

Anläggning av kantzoner:

För att minska näringsläckage och öka retentionen av näringsämnen samt gynna flora och fauna i allmänhet.

Åtgärda vandringshinder:

Att möjliggöra naturlig spridning av fisk och bottenfauna i sjöar ochvattendrag, att möjliggöra högre överlevnad för nedströmsvandrande fisk samt förbättra regleringsfrekvens och amplitud. Ofta krävssamtliga åtgärdstyper för att full effekt skall erhållas.

 

 Ladda ner Fiskevårdsplan Emån 2000

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår