Målsättning med åtgärdsarbetet

Målet med åtgärderna är att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Emån, t.ex. ursprungliga fiskarteroch fiskpopulationer, bottenfauna och växter. Mycket av detta innebär att så långt det är möjligt  återställa fysiskt påverkade miljöer. Sveriges riksdag harantagit nationella miljömål varav ett av delmålen är "Levande sjöar och vattendrag". Målformuleringen innebär att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och derasvariationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska ochvattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningarför friluftsliv värnas. EU:s Ramdirektiv för vatten syftar också tillatt sjöar och vattendrag skall uppnå en God ekologisk status.

År 2000 upprättades en fiskevårdsplan för hela Emåns avrinningsområde inom ramen för dåvarande Emåprojektet.Sammantaget finns 815 åtgärdsförslag, varav 751 berör vattendrag ochövriga 64 berör sjöar. Styrkan med att greppa hela avrinningsområdet äratt vi kan planera och utföra åtgärder där det ger störst nytta, på såsätt blir också åtgärderna kostnadseffektiva. Vattenvård kräver enhelhetssyn. Detta nya synsätt innebär att nya samarbetsformer måsteskapas som överskrider de administrativa gränserna. Fiskevårdsplanen har sedan legat till grund för ett stort antal projekteringar av åtgärder i vattendrag och vid vandringshinder - till största delen finansierat med statliga medel inom ramen för fiskevårdsbidrag, särskilt värdefulla vatten (nationellt och regionalt) samt biologisk återställning i kalkade vatten.

De övergripande prioriteringarna i Emåns avrinningsområde är

Havsöring och lax

Åtgärda vandringshinder så att arterna på sikt kan återbesätta sina ursprungliga utbredningsområden men även vandra ut i Östersjön som smolt och utlekt fisk. Viktigt att notera är emellertid att anläggande av fiskvägar inte löser alla problem,då kraftverksdammarna ofta dämmer över f.d. viktiga lek och uppväxtlokaler. Ska den fria fiskvandringen få önskad effekt så krävs även att vissa kraftverk på sikt rivs ut. Restaurera lek- och uppväxtplatser för att optimera produktion. Arbetet skall ske med början från havet och uppströms.

Mal

Trygga artens fortlevnad genom miljöövervakning, biotopskydd, biotopvård och flyttning uppströms vandringshinder.

Ål

Underlätta uppvandring av ålyngel genom att konstruera ålyngelledare vid definitiva vandringshinder. Tillgodose utvandring av vuxen ål förbi kraftverk.

Strömlevande öring

Utöka artens livsutrymme genom att åtgärdavandringshinder, utföra biotopvård, bevara och förbättra ekologiskt funktionella kantzoner och införaminimimått där fiske bedrivs.

Flodkräfta

Säkra artens överlevnad i avrinningsområdet genom ett ökat skydd av befintliga bestånd och återetablering i lämpliga vatten. I dagsläget får man dock betrakta flodkräftan på gränsen till utrotad inom avrinningsområdet.

Hotade fiskarter

Exempelvis asp och nissöga. Här finns för lite kunskap för att kunnage specifika åtgärdsförslag. Därför är vikten av att kartläggaförekomsten av arterna i Emån stor. Men åtgärder för att skydda mal ochöring påverkar nissögat positivt eftersom hotbilderna i princip äridentiska och habitatkraven likartade (Fiskeriverket 1998).

De åtgärdstyper som prioriteras är

Biotopvård

Att återställa eller förbättra rensade och omgrävda vattendrag (avstor betydelse för hela ekosystemet och därmed fiskproduktionen).

Anläggning av kantzoner

För att minska näringsläckage och öka retentionen av näringsämnen samt gynna flora och fauna i allmänhet.

Åtgärda vandringshinder

Att möjliggöra naturlig spridning av fisk och bottenfauna i sjöar ochvattendrag, att möjliggöra högre överlevnad för nedströmsvandrande fisk samt förbättra regleringsfrekvens och amplitud. I de fall avsänkning av vandringshinder är realistiskt skall detta vara ambitionen. En avsänkning skapar inte bara fri fiskvandring, utan även den mest underhållsfria lösningen och återskapar dessutom de strömvattenbiotoper som den tidigare dammen dämt in.

Sedan 2018 finns Vattenkraftens miljöfond Sverige AB, ett bolag där de största vattenkraftsproducenterna i Sverige satt in pengar i en fond som ska kunna hjälpa Sveriges vattenkraftsproducenter med finansieringen av mer moderna miljövillkor för sin verksamhet. Till denna fond finns även en kopplad nationell plan för omprövning. I denna ligger Emåns huvudfåra och biflöden för prövning under 2026. 

Ladda ner Fiskevårdsplan Emån 2000 eller sök i vårt Emåbibliotek efter genomförda

projekteringar och undersökningar för mer information om prioriterade åtgärder i Emåns avrinningsområde.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår