Emån är påverkad

Emåns vattensystem har varit befolkat sedan minst 6000 år tillbaka och avtrycken från människans verksamheter längs vatten kan spåras lång tid tillbaka. Men de tydligaste avtrycken skedde från slutet av 1800-talet och framåt i takt med befolkningsökning, markanvändning och industrialiseringen. Markanvändningen i form av jord- och skogsbruk utvecklades under 1800- och 1900-talet och resulterade i storskaliga markavvattningsprojekt och uppförande av kvarnar, sågar och regleringsdammar - om dess påverkan kan du läsa mer om under menyn Jord- och skogsbruk/påverkan. De tidiga Industrierna placerades strategiskt längs Emån för utnyttjande av vattenkraft och transport av t.ex. timmer. Pappersmassafabriker och pappersbruk samt en rik flora av olika småindustrier växte upp i byar, samhällen och städer längs vattensystemet. Detta skapade arbete och välfärd men samtidigt en dramatisk påverkan på både vattenmiljöernas utseende och hydrologi samt inte minst vattenkvalitet.  

Under slutet av 1990-talet initierade länsstyrelsen i Jönköpings län en ny metod för att kartlägga och bedöma vattendrag med avseende på bl.a. fysisk påverkan och vandringshinder. Metoden kallas biotopkartering och mellan 1998-2000 karterades ca 80 mil av vattendragen inom Emåns avrinningsområde. Resultatet visade att ca 50 % av Emån och dess biflöden är påverkade i olika grad av rensning, rätning och sänkning (se nedan) samt att det finns ca 240 st artificiella vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer (se nedan).

Graf över den fysiska påverkan inom Emåns avrinningsområde baserat på biotopkarteringen av Emån 1998. Rensningsgrad 1 innebär "försiktigt rensat", grad 2 "kraftigt rensad" och grad 3 "omgrävd/rätad". Källa: länsstyrelsen i Jönköpings län 1999.


Karta över Emåns avrinningsområde som visar förekommande dammar (röd byggnad) och kraftverk (gul stjärna).


Rätade och rensade vattendrag (vänster bild) finns inom hela Emåns avrinningsområde och påverkar både vattenkvalitet och biologisk mångfald. Inom emåns avrinningsområde finns över 200 av människan skapade (artificiella) vandringshinder (höger bild) för fisk och andra djur. Många saknar användning idag men utgör kulturminnen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår