Om Emåförbundet

Emåförbundet bildades 2004 genom att Emåns vattenförbund och Emåområdets intresseförening slogs ihop. Numera finns endast en organisation som arbetar med bland annat vattenfrågor i ett avrinningsområdesperspektiv i Emåområdet. En kortfattad beskrivning av Emåförbundet och Emån hittar ni i vår informationsbroschyr. Läs den här!

Emåförbundets styrelse består av 11 ordinarie och 11 ersättare. Styrelsen har en bred representation från kommuner, länsstyrelser, näringsliv NGO:s med flera. Detta gör att Emåförbundet kan kalla sig vattenråd. Länsstyrelsen i Kalmar och Jönköping är adjungerade till styrelsen.

Under styrelsen finns följande arbetsgrupper:

  • Kommunala vattengrupper
  • Fiske
  • Jord- och skog
  • Förebyggande vattenhushållningsgrupp (Älvgrupp)
  • Akut vattenhushållningsgrupp

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Recipientkontroll

Recipientkontrollprogrammet i Emåns avrinningsområde omfattar provtagning i rinnande vatten och sjöar. vattenkemi, metaller och biologiska undersökningar samt riktade miljögiftsundersökningar (screening). Den årliga kostnaden för provtagning, analys och utvärdering fördelas enligt faställda andelstal. Läs mer under fliken vattenkvalitet

Vattenhushållning

Emåförbundet sköter på uppdrag av Södra Cell Mönsterås regleringsrätter i avrinningsområdet. Därigenom har förbundet en helhetssyn över regleringen av flertalet sjöar. Till hjälp har förbundet ett övervakningssystem för flöde och nivåer.
Emåförbundet är även ett seviceorgan för kommunernas räddningstjänster och för länsstyrelsernas försvarsenheter där en s.k. Älvgrupp bildats.

Vattenråd/svensk vattenförvaltning

Emåförbundet verkar som ett vattenråd i Emåns avrinningsområde. Vattnet rör sig i landskapet oberoende av  vilka gränser vi människor dragit upp, detta ställer krav på samarbete. Svensk vattenförvaltning (EU:s ramdirektiv för vatten) innebär att man ska arbeta med vattenfrågor utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och överbrygga administrativa gränser. I varje huvudavrinningsområde ska det finnas ett  s.k. vattenråd. Ett vattenråd är ett regionalt forum som ska spegla lokala förutsättningar, fånga upp kunskap, ge förslag på åtgärder och verka för en bra vattenkvalitet. En länk mellan myndigheter, intresseorganisationer, markägare och allmänhet. Sjöar och vattendrag har delats in i s.k. vattenförekomster som sedan klassificerats utifrån status. Arbetet följer en 6-årscykel där en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram tagits fram. Läs mera under vattenförvaltning.

Vatten- och fiskevård

Vi arbetar med en helhetssyn på avrinningsområdet. På så sätt kan "rätt" åtgärder lättare prioriteras och därmed också bli kostnadseffektiva. Emån har en stor utvecklingspotential och ambitionen är att utveckla fisket i Emån framförallt genom fria vandringsmöjligheter och fiskevårdsinsatser. Emåförbundet har en viktig funktion att samordna de resurser som finns och att hjälpa till med att hitta finansieringsformer. En fiskegrupp är verksam i Emåförbundet, den har en bred representation från olika fiskeintressenter.

Restaurering

Den fysiska påverkan på Emån är stor, i princip har alla sjöar och vattendrag i Emåns avrinningsområde påverkats, framförallt av olika former av rensningar och vandringshinder för fisk. Mycket återställningsarbete har skett men behovet är stort, framförallt för att uppnå miljömålet levande sjöar och vattendrag samt God status enligt miljökvalitetsnormerna. Emåförbundet har stor erfarenhet och kompetens kring olika typer av fiskevårdsarbeten.

Kalkning

Emåförbundet sköter kalkningsverksamheten åt Eksjö och Vetlanda kommuner. Arbetet innebär administration, planering och provtagning.

EU-projekt

Emåförbundet har genom åren varit verksam i flertalet samarbetsprojekt vilket gett oss mycket kunskap och utbyte med andra länder. För närvarande har vi inga internationella projekt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår