Om projektet

Emån - en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö, är ett treårigt projekt finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet drivs av länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län tillsammans med Emåförbundet.

Bakgrund till projektet

Emån är sydöstra Sveriges största och kanske mest värdefulla vattendrag ur såväl resurs- som naturvärdessynpunkt. Vattendraget förser oss med flera viktiga ekosystemtjänster, t.ex. dricksvatten och fiske/rekreation. I dagsläget bidrar Emån med dricksvatten till sex kommuner fördelade på två län, vilket ställer krav på tillgång och kvalitet. Emåns vatten är även en förutsättning för bevattning av områdets högproduktiva jordbruksmark. Då Emån med biflöden rinner genom ett flertal tätorter är vattendraget också recipient för industrier och reningsverk för att slutligen förse Mönsterås Södra Cell med oumbärligt processvatten. Emån nyttjas även för elkraftsproduktion, rekreation, turism och fiske och är klassat som ett nationellt värdefullt vatten med avseende på såväl natur, kultur som fiske.
Emåns huvudfåra och flera av biflödena är utpekade som Natura 2000-område och är livsmiljö för flera av arterna som är upptagna i art- och habitatdirektivet, vilket ställer krav på gynnsamt bevarandetillstånd för dessa arter. Artdiversiteten är hög med bland annat en rik bottenfauna, samt minst 32 förekommande fiskarter som t.ex. lax, mal och asp och en unik stam av storvuxen Emåöring. I Emån finns tjockskalig målarmussla och i biflödena finns även flodpärlmussla. Invid Emån med biflöden finns flera nationellt värdefulla ekområden med många rödlistade skalbaggar, lavar, svampar och fladdermöss. I avrinningsområdets nedre del finns fina svämskogar med ek, asp och ask och på sina håll finns fina svämängar med ett rikt fågelliv.

Emådalen är även ett område av riksintresse för kulturmiljövården med en mångfald av väl sammanhållna kulturmiljöer med fornlämningar, bymiljöer, odlingslandskap, bruksmiljöer och herrgårdslandskap.

En kombination av naturliga förutsättningar tillsammans med en omfattande markavvattning gör att Emån har få och små vattenmagasin. Emån reagerar därför snabbt på stora mängder nederbörd på kort tid, vilket medför att den svämmar över med ojämna mellanrum. De få magasinen gör samtidigt Emån sårbar för långvarig torka.

Enligt en fördjupad klimatanalys som har gjorts för Emån i Kalmar län kommer antalet tillfällen med extrem nederbörd, och därmed också höga flöden och översvämningar, att öka i framtiden som ett resultat av den pågående klimatförändringen. Även vattenkvaliteten tros försämras. Vidare kommer även antalet tillfällen med låg vattenföring att bli fler och längre, vilket kommer att innebära en ökad konkurrens om vattnet.

På senare år har problematiken kring återkommande översvämningar, men även torka och konsekvenser av dessa kommit i fokus i avrinningsområdet. För att hantera översvämning, torka, vattenkvalitet och naturvärden på ett långsiktigt hållbart sätt vill Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län, samt Emåförbundet, ta ett helhetsgrepp om problem och möjligheter i Emåns avrinningsområde i samarbete med övriga intressenter.

Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att med ett helhetsgrepp illustrera möjligheter och problem i Emåns avrinningsområde genom att identifiera och påbörja genomförandet av åtgärder som mildrar effekterna av såväl översvämningar som extrema lågflöden, förbättrar vattenkvaliteten och minskar transporten av näringsämnen till kustvattnet, samt skapar förutsättningar för förbättrade livsmiljöer för djur och växter i och runt Emån till nytta för alla. Vidare syftar projektet till att i samverkan med berörda nå samsyn kring möjligheterna att bo och verka runt Emån nu och i framtiden.
Det mål som vi ser som absolut viktigast är att genom identifiering av åtgärder och kunskapsspridning kring de processer som är viktiga för funktionen i vattendrag, möjliggöra en långsiktig förvaltning av den regionalt mycket viktiga resurs som Emån är. Vidare är ett viktigt mål inom projektet att genomföra en analys av Emåns olika intressen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så att åtgärder och olika intressen kan sättas i ett ekonomiskt perspektiv.

I detta arbete finns en stark koppling till de miljökvalitetsnormer som är föreslagna för vattenförekomsterna i Emåns avrinningsområde.  Projektets målsättning är även att bidra till uppfyllande av dessa normer.

Ett väl genomfört arbete med identifiering av åtgärdsbehov, kunskapsspridning och en samhällsekonomisk analys av åtgärder och intressen ses som mycket avgörande för projektets framgång.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår