Bevattning

Emåns bevattningssamfällighet

Kring Emån finns ett stort behov av bevattning för olika ändamål. 1992 bildades Emån bevattningsförening efter ett antal år i slutet av 1980-talet och i början 1990 med låg nederbörd. 1992 meddelade länsstyrelsen i Kalmar län ett större antal bevattningsföretagare längs Emån att bevattningsuttag från ån skulle kunna komma att förbjudas.

Bevattningsföreningen arbetade fram, tillsammans med Jordbruksverket, ett förslag till samordnad lösning baserad på tillgängliga regleringsbara sjöar.

Miljödomstolen lämnade 2002 tillstånd till bevattningsuttag och samma år ombildades bevattningsföreningen till Emåns bevattningssamfällighet en samfällighet som idag består av 112 medlemmar.

Sedan 2009 anlitar samfälligheten Emåförbundet för kanslifunktionen och har bl.a. utvecklat en digital inrapporteringsportal som alla rättighetsinnehavara skall använda. Du som ska rapportera hittar portalen här:

Inrapporteringsportal för bevattning

Nedan hittar du Emåns bevattningssamfällighetsförenings stadgar, den aktuella domen från 2002 samt ett dokument som på ett tydligare sätt tolkar domen.

Emåns bevattningssamfällighetsförenings stadgar

Tillståndsdom Emåns bevattningssamfällighet

Tolkning av bevattningsuttag inom Emåns vattensystem enligt tillståndsdom

 

Bevattningssamfällighetens drift och förvaltning

I tillståndsdomen, kap 11 framgår att; "Kostnaderna för förvaltning och drift av samfälligheten föreslås bli fördelade mellan delägarna enligt upprättad kostnadsfördelningslängd, domsbilaga 5."

 

Kontakt Emåns bevattningssamfällighet:

Marcus Lindh, ordförande               Jens Nilsson, Emåförbundet
Telefon: 070-612 40 36 Telefon: 070-356 02 89
Mail: M_Lindh92@hotmail.com Mail: jens@eman.se

Övriga bevattningsuttag

Miljöbalkens huvudregel är att det krävs tillstånd för uttag av yt- eller grundvatten för bevattning. Mindre uttag av ytvatten kan anmälas till Länsstyrelsen. Om det är uppenbart att uttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen är uttaget undantaget från tillståndsplikten.

Vad som i juridisk mening anses som uppenbart kan skilja sig åt mellan olika platser och den som gör ett vattenuttag har alltid bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Verksamhetsutövaren kan också drabbas av straff, då det kan vara en fråga om en otillåten vattenverksamhet, samt skadeståndskrav från närboende.

Alla som tar ut vatten, oavsett om man har tillstånd eller inte, är skyldiga att bedriva egenkontroll över verksamheten. Uppgifter från egenkontrollen ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid begäran.

Information om bevattningsuttag - Länsstyrelsen i Kalmar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår