Recipientkontroll

Uppföljning av vattenkvaliteten i Emån sker bland annat inom ramen för den samordnade recipientkontrollen (SRK). Detta program avser kontroll av olika verksamheters effekter i Emåns avrinningsområde. Programmet är avsett att beskriva den samlade påverkan på vattendragen och syftar således inte i första hand till att påvisa alla enskilda anläggningars inverkan. Programmet revideras vid behov, den senaste versionen hittar du här.

Syftet med den samordnade recipientkontrollen är att:

  • Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor inom ett vattenområde.
  • Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad bakgrund och/eller bedömningsgrunder för miljökvalitet.
  • Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
  • Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.

Tillsammans med kalkeffektuppföljnings-programmet finns cirka 175 provpunkter i sjöar och vattendrag inom avrinningsområdet.

Huvudman för recipientkontrollprogrammet är Emåförbundet, kontaktperson: thomas.nyden@eman.se . Resultaten av undersökningarna presenteras i rapporter på årsbasis eller med 3-års intervall. Rådata från 1992 eller längre finns tillgängliga via SLU:s databas.

Bakgrund

Recipientkontroll har i Emån försigått i samordnad form sedan 1977. Programmet har i flera avseenden bidragit till en ökad kunskap om olika föroreningars miljöpåverkan och därmed till ett bättre underlag för miljöskyddande åtgärder. Det nu gällande programmet för samordnad recipientkontroll inom Emåns avrinningsområde fastställdes 1996 och har reviderats 1999, 2003 och 2006, 2009 och 2014. 

Översyn av det samordnade programmet bör ske regelbundet så att det kan anpassas till eventuella förändringar av belastningssituationen i recipienten. Dessutom sker kontinuerligt en utveckling av nya metoder för vattenövervakning, både vad gäller lämplig analysteknik, biologiska metoder för att mäta effekter av föroreningar och bedömningsgrunder. Ytterligare förändringar kan komma de närmaste åren till följd av införandet av vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 

Målsättningen med programmet är att i regional skala beskriva recipientens tillstånd och beräkna transporten av enskilda ämnen från systemets olika delar. Programmet bidrar även med data till de bedömningar av vattnets status som görs inom vattenförvaltningen. 

Detta program omfattar följande moment: fysikalisk-kemiska parametrar i vatten och sediment, metaller i vatten och sediment, påväxtalger, bottenfauna och elfiske i vattendrag, plankton, profundal- och litoralfauna i sjöar, samt miljögiftsundersökningar och miljögifter i fisk.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår