Recipientkontroll

Vattenkvaliteten inom Emåns avrinningsområde övervakas genom s.k. samordnad recipientkontroll (SRK Emån). Kontrollprogrammet är omfattande och består av provtagning i sjöar, vattendrag, sediment och fisk. Programmet fastställs av länsstyrelsen och Emåförbundet ansvarar för genomförande och utvärdering.

Det övergripande syftet med SRK är att få en god bild över den samlade påverkan på vattenkvaliteten från olika verksamheter inom avrinningsområdet. Resultatet används bl.a. till att åskådliggöra förändringar i tid och ge underlag för planering och utförande av olika åtgärder för att bibehålla och förbättra vattenkvaliteten.

SRK Emån finansieras av förbundets medlemmar genom andelstal som beslutats genom förrättning med stöd av lag (1976:997) om vattenförbund och miljöbalken. Andelstalen skall på ett så rättvist sätt som möjligt spegla den påverkan som en enskild medlem har på vattenkvaliteten. De största enskilda andelstagarna inom SRK Emån är kommunerna, vars påverkan framförallt härstammar från avloppsreningsverk och dagvatten från hårdgjorda ytor. Övriga andelstagare är industrier, större jordbruk och vattenbruksföretag vilka påverkar vattenkvaliteten på olika sätt.   

Fördelarna med SRK Emån är att det blir mer kostnadseffektivt för varje medlem och att kontrollprogrammet samtidigt kan göras mer omfattande och strategiskt.

Resultaten av undersökningarna redovisas genom årliga rapporter (klicka här för att se tillgängliga rapporter) men all rådata finns tillgänglig hos SLU som är nationell datavärd (klicka här för att komma till SLU:s databas).

Har du frågor kring SRK Emån eller önskar data direkt från oss är det bara att skicka en förfrågan via mail.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår