Information om pågående förrättning

Denna information från Emåförbundet riktar sig till dig som bedriver jordbruk inom Emåns avrinningsområde. Ett informationsbrev har skickats ut till alla större jordbruksföretag inom Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Informationen om företagen har inhämtats från respektive kommun under 2020-2021.

Övervakning av Emåns vattenkvalitet

Emåförbundet är ett s.k. vattenförbund som bl.a ansvarar för övervakning av vattenkvaliteten inom Emåns avrinningsområde. Övervakningen har pågått i sin nuvarande form sedan början av 1990-talet och kallas samordnad recipientkontroll i Emåns avrinningsområde (SRK Emån). Kontrollprogrammet är utformat för att visa påverkan från avrinningsområdets olika verksamheter, såväl från industri, kommunal service och areella näringar. En karta på Emåns avrinningsområde och ett diagram som visar markanvändningen i avrinningsområdet framgår nedan.

Pajdiagram

Eftersom nuvarande förrättning av Emåförbundets medlemskrets är inaktuell beslutade Emåförbundets styrelse 2020 att ansöka om en ny förrättning. Länsstyrelsen har förordnat lantmätare Håkan Söderberg som förrättningsman. Förrättningsmannens uppgift är att pröva vilka verksamhetsutövare som skall ingå i medlemskretsen, med stöd av Lag (1976:997) om vattenförbund.

Inom Emåns avrinningsområde är vattenkvaliteten generellt god, men det finns områden som är påverkade av höga läckage av näringsämnen (kväve och fosfor). Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne som vid alltför höga koncentrationer i sötvatten orsakar igenväxning och syrebrist, medan kvävet på samma sätt påverkar Östersjön negativt. Det är därför viktigt att dels övervaka utsläpp och läckage av näringsämnen, dels göra åtgärder för att minska läckaget. Emåförbundet arbetar aktivt med att minska belastningen av näringsämnen från olika typer av verksamheter i samarbete med bl.a. kommuner, länsstyrelser och jordbruksföretag.

Läckage och utsläpp av växtnäringsämnen är mycket väl undersökt sedan många år tillbaka och man kan bl.a. konstatera att läckaget från jordbruksmark tidvis är mycket stort. Inom Emåns avrinningsområde stod t.ex. jordbruket för ca 35 % av de 15 ton fosfor och 880 ton kväve som transporterades ut i Östersjön 2021 (se figurer nedan).

Jordbruket är en samhällsviktig resurs, men såväl jordbruk som många andra näringar är beroende av vatten – både av god kvalitet och god kvantitet. Rent vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. 

Översyn av andelstal inom jordbruket

I dagsläget är fem jordbruksföretag medlemmar i förbundet. Jordbruket står idag för ca 35-40 % av fosfor- och kväveläckaget inom Emåns avrinningsområde, men endast ca 2 % av nuvarande andelstal i SRK Emån (se diagram nedan). Det finns ytterligare drygt 40 större jordbruksföretag inom Emåns avrinningsområde som påverkar vattenkvaliteten i varierande grad. Förrättningen kommer att pröva medlemskap och andelstal i SRK Emån för alla större jordbruksföretag.

 

Medlemsskap i Emåförbundet ska ge mervärde

Som medlem i förbundet bidrar man på ett kostnadseffektivt sätt till den viktiga övervakningen av vattenkvaliteten. Samtidigt kan man få hjälp med vattenrelaterade frågor, få information om vattenkvalitet och vattenvård samt hjälp med t.ex. ansökan om bidrag till åtgärder som gagnar vattenhushållning och vattenkvalitet. Som medlem kan man också föra sin talan vid årsmöten och därigenom vara med och påverka förbundets verksamhet.

Emåförbundets kansli finns sedan flera år i Vetlanda, men arbetar över hela avrinningsområdet. Du hittar kontaktuppgifter till oss här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår