Försurning

Flertalet av Emåns mindre biflöden har och är försurningspåverkade, dessa kännetecknas av karga områden med tunna marktäcken och svårvittrade bergarter. De kalkhaltiga jordarterna som förekommer i nordvästra delen av Emåns avrinningsområde gör att Solgenån, Pauliströmsån och Emåns huvudfåra har klarat sig bra från försurningen och har en hög buffertkapacitet.

Luftdepositionen av försurade ämnen har legat mycket över den kritiska belastningen under hela 1900-talet. Internationella överenskommelser och regler har dock gett ett mycket positivt resultat Svavelnedfallet har under de senaste åren minskat kraftigt (se graf nedan), samma positiva bild finns inte för kvävenedfallet som snarare ökar något.

Svavelnedfall över Småländska höglandet 1880 till 2010.Vid försurning frigörs metaller, till exempel aluminium och bly, som annars är bundna. Metallförgiftning kan ofta vara den direkta orsaken till de stora förändringar som sker med flora och fauna i försurade vatten. För fisk är speciellt aluminiumförgiftning en vanlig dödsorsak. Andra orsaker kan vara att viktiga inslag i födan försvinner eller att livsmiljön på annat sätt försämras. Inom varje djurgrupp finns arter som är olika känsliga för försurning. Vid en begynnande försurning drabbas de känsligaste arterna först medan de mer tåliga klarar sig längre. Faunan i sjöar och vattendrag blir således gradvis artfattigare när vattnet försuras. 

 

Svavelnedfall över Småländska höglandet 1880 till 2010.

Återställning av kalkade vattendrag

Biologisk återställning inom kalkade vatten ingår som en del i kalkningsverksamheten och syftet är främst att restaurera den vattenlevande biologiska mångfald som förlorats på grund av försurningen. Åtgärderna skall i första hand inriktas på att gynna en naturlig återkolonisation av tidigare förekommande arter. Men där naturlig återkolonisation ej är möjlig eller bedöms ta allt för lång tid bör aktiva återintroduktioner genomföras.

För biologisk återställning i kalkade vatten utgår statsbidrag och dessa bidrag har finansierat många fiskevårdsåtgärder i Emåns avrinningsområde.

Klicka här för att läsa mera om fiskevård i Emån.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår