Om Emåförbundet

Mellan åren 1995 och 2001 bedrevs det s.k. Emåprojektet, vilket med facit i hand skulle komma att bli starten på det som idag är Emåförbundet. Men Emåförbundet i sin nuvarande form bildades 2004 genom att Emåns vattenförbund och Emåområdets intresseförening slogs ihop. En kortfattad beskrivning av Emåförbundet och Emån hittar ni i vår informationsbroschyr. Läs den här!

Emåförbundets styrelse består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen har en bred representation från kommuner, länsstyrelser, näringsliv, ngo:s med flera. Länsstyrelsen i Kalmar och Jönköping är adjungerade till styrelsen.

Under styrelsen finns följande arbetsgrupper:

  • Kommunala vattengrupper
  • Fiskegruppen
  • Jord- och skogsgruppen
  • Förebyggande vattenhushållningsgrupp (Älvgrupp)
  • Akut vattenhushållningsgrupp

Under årens lopp har Emåförbundet genomfört och deltagit i en mängd olika projekt tillsammans med myndigheter, forskningsinstitut och andra organisationer. Mycket av detta har vi digitaliserat och gjort sökbart i det som vi kallar vårt Emåbibliotek. Fritt fram för alla att söka i.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Miljöövervakning

Recipientkontrollprogrammet i Emåns avrinningsområde omfattar provtagning i rinnande vatten och sjöar. Här ingår grundläggande vattenkemi, metaller och biologiska undersökningar. Dessutom genomförs varje år riktade miljögiftsundersökningar (screening). Läs mer under fliken vattenkvalitet

Vattenhushållning

Emåförbundet reglerar på uppdrag av Södra Cell i Mönsterås ett antal sjöar i avrinningsområdet. Därigenom har förbundet en god helhetssyn av vattenhushållningen i området. Till sin hjälp har förbundet ett övervakningssystem för flöde och nivåer.
Emåförbundet är även ett seviceorgan för kommunernas räddningstjänster och för länsstyrelsernas försvarsenheter där en s.k. Älvgrupp bildats.

Vattenförvaltning

Vattnet bryr sig inte om vilka gränser vi människor ritat på kartor, vilket ställer krav på samarbete. Svensk vattenförvaltning (EU:s ramdirektiv för vatten) innebär att man ska arbeta med vattenfrågor utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och överbrygga administrativa gränser. I varje huvudavrinningsområde ska det finnas ett  s.k. vattenråd, och Emåförbundet är ett sådant. 

Våtmarksarbete

Inom Emåns avrinningsområde har ca 80% av de naturliga våtmarkerna försvunnit, pga utdikning och avvattning. Detta innebär att vi förlorat en stor del av den vattenuppehållande förmågan i landskapet, vilket får stora effekter under bl.a. torrperioder. En restaurering av våtmarker som klimatanpassningsåtgärd kommer att vara en av Emåförbundets viktigaste uppgifter framöver.

Vattendragsrestaurering

Emån och emåns vattenföring är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Mycket av den mångformighet som en gång fanns har byggts bort, vilket haft stor påverkan på flora och fauna. Emåförbundet har under många år arbetat långsiktigt med restaureringsåtgärder, bl.a. genom byggnation av faunapassager förbi dammar och restaureringsåtgärder på rensade sträckor. Emån och fisket skulle kunna utgöra en fantastisk resurs för landsbygdsutveckling i Emådalen, med den världsberömda havsöringen som främsta adelsmärke. Inom Emåförbundet finns en fiskegrupp, med bred representation från olika fiskeintressenter i avrinningsområdet, som träffas regelbundet för åtgärdsplanering och utbyte av erfarenheter.

Kalkning

Emåförbundet sköter kalkningsverksamheten åt Eksjö, Vetlanda och Högsby kommuner. Arbetet innebär administration, planering och provtagning. Alla kommuner i avrinningsområdet har möjlighet att utnyttja Emåförbundet för detta arbete.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår