Vattendragsmodell

En vattendragsmodell beskriver vattendragets form, samt hur och var vattnet rinner vid olika flöden.

Inom projektet har vi känt att det behövs en modell för att öka förståelsen för de processer som styr hur Emån ser ut och beter sig. Modellen ger möjlighet att titta på effekterna av hur t.ex. förändrad reglering eller klimat påverkar flöden och vattennivåer i Emån. Det är DHI som genomfört arbetet med modellen.

Modellen kan användas till att peka ut översvämningskänsliga områden, undersöka hur länge vattnet räcker vid utdragna torrperioder, hur regleringen kan påverka både vid låga och höga flöden, samt effekten av olika typer av åtgärder. Modellen kan vara ett verktyg i samhällsplanering, underlag vid åtgärdsplanering och utbildning. I projektet har vi utgått ifrån den översvämningsmodell som finns för Emån som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram.

Vad har vi gjort hittills?

  • Förbättrat befintlig modell (huvudfåran) och tagit fram modell för vissa biflöden saknat modell tidigare, samt kontrollerat resultat mot verkliga data. 
  • Analys av översvämningskänsliga områden samt åtgärdseffekter. 
  • Analys av sjömagasinens betydelse vid låga och höga flöden.

Resultat

  • Kartor som visar på översvämningsutbredning vid olika flöden. Dessa finns tillgängliga via ett webbverktyg (http://eman.dhigroup.com/) och är fria att använda.
  • Välfyllda sjömagasin gör att vattnet räcker längre vid utdragen torka. Men hur mycket grundvatten det finns i början av en torrperiod har stor påverkan på hur länge vattnet räcker.
  • Även om Emån har få sjöar, kan vattennivån i huvudfåran minska vid en översvämningshändelse om sjömagasinen är halvfulla och regnet faller så att magasinen kan fånga upp det.

 

När man använder modellen för att göra analyser används olika ingångsvärden beroende på vilken fråga man ställer. Resultaten måste också tolkas utifrån dessa förutsättningar.

Förutom webverktyget så finns det GIS-filer med en del resultat som vi kan tillhandahålla om intresse finns. Kontakta Erika Nilsson, erika.h.nilsson@lansstyrelsen.se för mer information om detta. 

DHI avlämnade under hösten 2016 en rapport som beskriver det inledande arbetet med framtagande av modellen, hur modellen är uppbyggd samt de inledande simuleringarna som genomförts med modellen. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här. 2018 levererades dessutom en fördjupad analys med åtgärdscenarier. Den rapporten finns här.

Vidare arbete

 

Uppdatering av vissa delar av modellen där vi gör en del inmätningar i fält för att få en mer noggrann beskrivning av vattendraget, jämför modelldata med verkliga flödes- och nivådata för ett par olika tillfällen för att se att modellen överensstämmer med verkligheten. Sedan kommer vi fortsätta med vidare analyser som t.ex.

  • Analys av torrperioder med fokus klimatförändring och reglering
  • Undersökning av vid vilka flöden översvämning sker i olika delar av vattendraget
  • Åtgärdsstudie i ett pilotområde – möjliga åtgärder för att hantera mycket och lite vatten
  • Effekten av att återskapa våtmarker både vid torka ochöversvämning

 

 Modellområde

De mörkblå rinnsträckorna i kartan är de som ingår i den vattendragsmodell som vi arbetar med inom projektet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår