Åtgärder

Påverkansbilden från jord- och skogsbruket inom avrinningsområdet ger en ganska negativ bild av våra viktigaste areellanäringar och därför måste man i sammanhanget poängtera att dehistoriskt storskaliga ingreppen i Emåns vattenmiljöer trots allt ofta (men inte alltid) var enförutsättning för människors överlevnad och möjlighet till uppbyggnad avbyar, samhällen och industrier. Emåns vattensystem var livsnerven ochen förutsättning för skapandet av vår välfärd men samtidigt innebardetta förluster i form av sämre vattenkvalitet och minskad biologiskmångfald.

För att mildra effekterna av påverkan påbörjades åtgärderframförallt under 1990-talet och framåt och ett flertal aktörer ärinvolverade i olika former av vattenvårdsåtgärder inom Emånsavrinningsområde. Statliga medel och EU-finansierade projekt har i höggrad bidragit till att kunna ta fram åtgärdsprogram varav en del har genomförts; men mycket arbete återstår. Även branschorganisationerna och det privatanäringslivet har visat ett större intresse och ansvar för att bidra tillbättre vattenkvalitet och vattenmiljöer. Nedan ger vi några exempel pååtgärder inom jord-och skogsbruket men hänvisaräven till andra flikar på hemsidan (t.ex. vatten- och fiskevård, och vattenförvaltning).

Information och utbildning

Ökad kunskap väcker intresse och engagerar i alla led. Emåförbundet har i egenskap som vattenråd en viktig roll i att inhämta och förmedla kunskap, vilket oftast sker i samband med andra aktörers arrangemang. Vi har de senaste åren deltagit i flera utbildningskampanjer inom t.ex. länsstyrelsens, skogsstyrelsens, Södra, LRF:s och Hushållningssällskapets regi samt flera skolor inklusive högskolor, där vi bl.a. informerat om vattenkvalitet och vattenvård samt demonstrerat t.ex. elfiske, visat bottenfauna och svarat på frågor kring åtgärder i jord- och skogsbruket. Mer om dessa åtaganden kan du läsa om under fliken Vattenförvaltning.

Fysiska åtgärder

Den fysiska påverkan inom Emåns avrinningsområde är stor och åtgärdsbehovet att restaurera alla påverkade vattendrag, våtmarker och sjöar är kostsamt och tidsödande. Prioritering är nödvändigt och samtidigt är det viktigt med en nyanserad bild av den verklighet vi lever i, vilket ställer krav på en förståelse och samverkan med andra intressen. Emåförbundet genomför en hel del restaureringsarbeten i framförallt vattendrag som påverkats fysiskt av äldre verksamhet, ofta med koppling till jord- och skogsbruk. När det gäller åtgärder för att minska t.ex. näringsläckage från åkermark har vi bl.a. startat projekt inom enskilda delavrinningsområden som finansieras av statliga LOVA-medel. Mer om detta kan du läsa om under fliken Vatten- och fiskevård samt  projekt.

Att studera fiskar och småkryp i vatten engagerar gammal som ung, väcker intresse och ger ofta ny kunskap och förståelse.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår